Järjestöedustamo

Ohjausryhmä ja projektiryhmät

Ryhmien tarkoitus:

Ohjausryhmän tarkoituksena on antaa mahdollisimman laaja-alainen asiantuntemus ”Yhes enemmän! Agentit maakunnan toimintaa kehittämässä” -hankkeen johtamisen tueksi. Sen keskeisenä tehtävä on seurata, että hanke toteutetaan projektisuunnitelman ja rahoituspäätöksen mukaisesti. Ohjausryhmän jäsenillä on keskeinen tehtävä päättää keinoista tiedottaa projektista ja sen tuloksista. Ohjausryhmälle kuuluu myös hankkeen etenemisen kokonaisarviointi, mahdollisten muutostarpeiden ja ongelmakohtien tunnistaminen sekä tarvittavien korjaavien toimenpiteiden esittäminen​. Lisäksi ohjausryhmä antaa agenteille tarvittaessa tehtävät ehdotukset projektisuunnitelman muuttamiseksi, seuraa vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta, arvioi hanketta kokonaissutena ja itsearvioinnin pohjalta.

Projektiryhmien tarkoituksena on toimia apuna ja viestinviejänä järjestöjen palvelukuvausten tekemisessä ja yhteisen palvelukuvausten alustan luomisessa. Projektiryhmän jäsenet toimivat agenttien työrukkasina ja apuvälineinä hankkeen tavoitteisiin pääsemiseksi. Ryhmän jäsenet tuottavat tietoa ja terveisiä kentältä eteenpäin vietäviksi ja käynnistävät yhdessä agenttien kanssa järjestöedustamo-mallin suunnittelun. Projektiryhmän jäsenistä on mahdollista nimetä edustajia mm. palvelupolkujen suunnittelun työryhmiin sekä valinnanvapauspilotin rakentamisessa.

Projektiryhmä aloittaa toimenpide-ehdotusten laatimisen järjestöyhteistyön kehittämiseksi maakunnan ja järjestökentän välillä, josta myöhemmin juonnetaan järjestöohjelma maakuntastrategian yhteyteen.

Ohjausryhmä:

Puheenjohtaja Arja Kumpu, Kouvolan kaupunki, Sanna-Riitta Junnonen, Socom, Christa Carpelan, MLL Kaakkois-Suomen piiri ry, Tiina Palviainen, Kymenlaakson ensi- ja turvakotiyhdistys ry, Anu Salonen, Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry sekä Kymsote, Merja Heinonen, Eksote, Anu Talka, Etelä-Karjalan Liitto

Projektiryhmät:

Projektiryhmät koostuvat pääsääntöisesti monipuolisesti järjestökentän edustajista.