Blogi: Järjestöt osaksi soten palvelupolkuja

Blogi: Järjestöt osaksi soten palvelupolkuja

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeet (sotekeskushankkeet) ovat käynnistyneet maakunnissa ja tästä johtuen eletään järjestöjen näkökulmasta erittäin merkityksellistä aikaa. Sotekeskuksissa on tunnistettava järjestöjen tekemä työ ja ymmärrettävä kuinka tärkeässä roolissa järjestötyö on siinä, että painopiste saadaan siirrettyä ennaltaehkäisevään työhön. Järjestö(yhteis)työn mallintaminen osaksi soten palvelupolkuja tukee myös palveluiden monialaisuutta ja yhteen toimivuutta. Tulevaisuuden sotekeskus tarvitsee järjestöjä kumppanikseen rakentamaan ja parantamaan entisestään asukkaiden ja asiakkaiden hyvinvointia.

Kymenlaakson tulevaisuuden sotekeskus tavoittelee hankeaikana palvelukonseptien kehitystä ja asiakasohjauksen mallia, joka luo Kymenlaaksoon kyvykkyyden ohjata asiakkaita yhden yhteydenoton perusteella sotekeskuksen palveluiden välillä. Tavoitteena on, että asiakasohjaajat pystyvät tunnistamaan asiakkaan tarpeen mukaisen palvelutarpeen ja ohjaamaan heidät oikeantasoisen hoidon tai tuen piiriin myös sotekeskuksen ulkopuolelle. Asiakkaan ohjautuminen kerralla oikeaan palveluun ja asiakkaan saadessa oikeantasoisen hoitoa heti parantaa myös palvelujen saatavuutta. Lisäksi Kymenlaakson sotekeskushankkeessa keskitytään paljon palveluita käyttäviin asiakkaisiin, joille on tulevaisuudessa käytettävissään henkilökohtainen asiakasohjaaja, joka edesauttaa palvelujen monipuolisessa hallinnassa. Uudet ja kehitetyt palvelumuodot juurrutetaan osaksi sotekeskuksen toimintaa. Ihmisten kotona asumisen mahdollisuudet parantuvat sekä uudet mallit tuovat uusia helposti saavutettavia ratkaisuja palveluiden tarpeeseen.

Järjestöjen osallisuus sotekeskuksissa toteutetaan Kymenlaaksossa hankkeen aikana niin, että palveluohjauksen kehittämisessä käytetään yhtenä työkaluna Yhdistysinfo.fi -alustaa linkitettynä sote-kuntayhtymä Kymsoten tulevaisuuden sotekeskuksen palvelualustaan. Yhdistysinfo.fi on järjestötietoalusta, joka sisältää tietoa järjestöjen palveluista ammattilaisten ja asukkaiden hyödynnettäväksi sekä järjestöjen välisen yhteistyön tiivistämiseksi. Tällä kehittämistyöllä mahdollisestaan toiminnan painotuksen siirtäminen enemmän ehkäisevään ja ennakoivaan työhön sekä monipuolisen palveluverkon rakentuminen. Yhdistysinfoa käytetään työkaluna myös kunnissa tehtävän järjestöyhteistyön kehittämiseksi osaksi hyten kokonaisuutta. Yhdistysinfon kehittämistyöllä varmistetaan, että tieto järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävistä toiminnoista löytyy tulevaisuudessa koostetusti yhdeltä alustalta ja on näin ollen hyödynnettävissä monipuolisesti julkisen sektorin käyttöön sekä palveluohjauksessa että yhteistyön eri muodoissa.

Tulevaisuuden sotekeskuksissa ja järjestöjen roolin mallintamisessa ja toimintaedellytysten vahvistamisessa on tärkeää ymmärtää myös, että maakunnallisen järjestöyhteistyön tulee olla selkeästi koordinoitua ja johdettua. Maakunnallisesti on pyrittävä laajasti siihen, että järjestöyhteistyölle on yhteisesti sovitut käytännöt ja linjaukset niin kunnissa kuin tulevaisuuden sotekeskuksissa, jotta järjestötyön kokonaisuus rakentuu selkeäksi ja täydentäväksi osaksi soten ja hyten organisaatioita ja palvelupolkuja.

 

Henna Hovi
Järjestöagentti Kymenlaakso, Yhes enemmän! Agentit maakuntien toimintaa kehittämässä -hanke

Tämä blogi on osa valtakunnallista Järjestö 2.0 -ohjelman maakuntahankkeiden blogisarjaa.